Ліцензійний договір (проста (невиключна) ліцензія)1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Ліцензіар (власник авторських прав) надає Ліцензіату невиключні права на використання придбаних зображень на сайті www.alexandradikaia.com для використання в особистих та комерційних цілях.

1.2. Ліцензіар гарантує наявність у нього наданих у справжньому договорі виняткових прав на твір.

1.3. Територія дії цього Договору – весь світ.

1.4. Термін часу дії цього Договору – не обмежений.2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. За цим договором Ліцензіар надає Ліцензіату наступні права:

2.1.1 право використовувати Зображення під фірмовим найменуванням, виробничою маркою та товарним знаком Ліцензіара. При цьому кожен екземпляр Зображення має містити ім'я автора у наступному написанні: Alexandra Dikaia;

2.1.2. право на друк у тиражах до 2000 (двох тисяч) примірників, у тому числі у книгах, журналах, на постерах та інших матеріалах;

2.1.3. право наносити зображення на продукти, призначені для продажу, такі як футболки, пляшки для води, чашки, блокноти та інше в тиражах до 2000 (двох тисяч) примірників;

2.1.4. право об'єднати будь-яке зображення з текстом літературних творів та іншою інформацією з метою створення канцелярської продукції - зошитів, блокнотів та інших канцелярських виробів у тиражах до 5000 (п'яти тисяч) примірників;

2.1.5. право на виготовлення схем вишивання (у тому числі схем в електронному вигляді) та наборів для вишивання у тиражах до 5000 (п'яти тисяч) екземплярів;

2.1.6.право на оформлення особистих та комерційних приміщень;

2.1.7 право на повне відтворення твору (надання твору об'єктивної форми, що допускає його функціональне використання);

2.1.8 право на розповсюдження Зображення у будь-який спосіб шляхом реалізації розмножених матеріальних носіїв твору серед кінцевих користувачів (споживачів, які здійснюють функціональне використання) без обмежень;

2.1.9 право на публічне використання Зображення та демонстрацію в інформаційних, рекламних та інших цілях з обов'язковим зазначенням імені Ліцензіара у наступному написанні: Alexandra Dikaia;

2.2. Ліцензіат зобов'язується не перепродувати/передавати права на використання

Зображення третім особам, організаціям чи юридичним особам. Будь-яке інше використання Зображення, зокрема, переробка, що призвела до створення похідного твору (у тому числі нової ілюстрації тощо), можливе лише за згодою автора чи власника прав на цей твір. Інші дії з використання зображення є порушенням авторських прав на використання твору.

2.3. Права, що надаються Ліцензіату, не підлягають подальшій передачі та не підлягають передачі на умовах субліцензії, отже, Ліцензіат не може передати їх або субліцензувати будь-кому.

При цьому діють два винятки:

• Роботодавець чи клієнт. Якщо Ліцензіат купує від імені свого роботодавця або клієнта, роботодавець або клієнт може використовувати матеріали. У цьому випадку Ліцензіат запевняє та гарантує, що має право зобов'язати свого роботодавця або клієнта виконувати умови цієї угоди. У разі відсутності такого права роботодавець або клієнт Ліцензіата не може використовувати матеріали.

• Субпідрядники. Дозволяється залучати субпідрядників (наприклад, друкарню або рекламну фірму) або дистриб'юторів для використання матеріалів у будь-якому процесі виробництва або розповсюдження, що стосується кінцевого проекту Ліцензіату або фінального використання. Вказаним субпідрядникам та дистриб'юторам заборонено використовувати матеріали в будь-яких інших цілях

2.4. Ліцензіат не має права вносити зміни (обрізати, перефарбовувати, малювати, розділяти на складові, поєднувати з іншими зображеннями) вихідне Зображення.

2.5. Ліцензіат не має права розповсюджувати, продавати для друку Зображення у вигляді окремого електронного документа.

2.6. Якщо Ліцензіат переробляє, перетворює Зображення або бере його за основу для похідного твору, Ліцензіат не може оприлюднити публічно та розповсюджувати видозмінене зображення.

2.7. Ліцензіат не має права змінювати найменування Творів під час його використання, керуючись комерційною ринковою кон'юнктурою.

2.8. З метою забезпечення ефективного комерційного використання Зображення Ліцензіат має право вказувати свої товарні знаки, логотипи на обкладинці та у вихідних даних, а також супроводжувати їх анотаціями, іншою інформацією, а також розміщувати на екземплярах зображення матеріали рекламного та інформаційного характеру.

2.9. Ліцензіат зобов'язується вказувати в якості автора на упаковці Ліцензійних продуктів ім'я Ліцензіара: Alexandra Dikaia.3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Сторона, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов'язання за справжнім Договором зобов'язана відшкодувати іншій Стороні заподіяні таким невиконанням збитки

3.2. Сторони у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за справжнім Договором несуть відповідальність відповідно до норм чинного законодавства України.

3.3. Ліцензіат має право розірвати Договір у разі, якщо на момент укладання Ліцензіар не має виняткового права на Твори.

3.4. Ліцензіар не несе відповідальності за неможливість продажу, скачування Зображення Ліцензіату з причин, що не залежать від Ліцензіара, а наприклад: порушення роботи Інтернету, обладнання або програмного забезпечення з боку Ліцензіата. В даному випадку послуги вважаються наданими належним чином та підлягають сплаті у повному розмірі.

3.5. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань (втрата доступу до сайту www.alexandradikaia.com , втрата доступу до Особистого кабінету на сайті www.alexandradikaia.com , втрата посилання на скачування Зображення, втрата доступу до ресурсів де зберігаються) за цим договором на час дії непереборної сили. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій, і кожна зі сторін бере на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин. Про виникнення таких обставин Ліцензіар зобов'язаний повідомити Ліцензіата шляхом розміщення інформації на Сайті та/або на електронну поштову скриньку, вказану Ліцензіатом під час здійснення оплати, а Ліцензіат зобов'язаний надіслати Ліцензіару листа на електронну пошту alexandradikaia.art@gmail.com із зазначенням у рядку Тема "Форс-мажор".

Під обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) Сторони розуміють: пожежу, повінь, землетрус, страйки та інші стихійні лиха, війна та військові дії, набуття чинності нормативними правовими актами та актами застосування права, що перешкоджають виконанню зобов'язань, вимушена термінова (позапланова) госпіталізація, підтверджена документально, якщо вищезазначені обставини знаходяться поза контролем Сторін, що перешкоджають виконанню цього договору та виникли після укладання цього договору. Відсутність часу у Ліцензіата з будь-яких підстав для купівлі або скачування Зображення, перебування у відпустці, відрядженні, несплата доступу до мережі Інтернет, поломка засобу доступу до мережі Інтернет не є обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами).


4. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ


4.1. Вартість Зображень за цим договором вказується на Сайті за адресою: www.alexandradikaia.com та може бути змінена Ліцензіаром у будь-який час в односторонньому порядку. Нова вартість набирає чинності з моменту опублікування та не поширюється на сплачені до моменту опублікування послуги.

4.2. Оплата вибраного Зображення здійснюється Ліцензіатом шляхом зарахування коштів у порядку передоплати на розрахунковий рахунок Ліцензіара у розмірі 100% вартості.

4.3. Моментом оплати вважається надходження коштів на розрахунковий рахунок Ліцензіара.5. УМОВИ І ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ГРОШОВИХ ЗАСОБІВ


5.1. Повернення коштів здійснюється лише з таких причин: смертельна хвороба Ліцензіату, підтверджена документально, природні катаклізми на місці перебування Ліцензіата (як-от: пожежі, повені, землетруси), підтверджені документально.

5.2. Повернення коштів не здійснюється якщо в процесі купівлі, скачування, використання Зображення у Ліцензіата виникли проблеми особистого характеру (проблеми зі здоров'ям або здоров'ям родичів, зміна життєвих інтересів та пріоритетів та інші подібні проблеми), за якими Ліцензіар не може відповідати.

5.3. Повернення коштів здійснюється за відсутності підстав для відмови у поверненні, встановлених п. 5.1. цього договору, з вирахуванням фактичних витрат Ліцензіара на момент повернення. До таких фактичних витрат Ліцензіара відносяться (але не обмежуються) зокрема комісії банківських, кредитних організацій та відповідних платіжних систем за здійснення грошових коштів.

5.4. Рішення про повернення або відмову у поверненні грошових коштів приймається Ліцензіаром протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання відповідної заяви Ліцензіата.

5.5. Кошти повертаються на рахунок Ліцензіату, з якого здійснювалася оплата навчання, або інший рахунок, зазначений Ліцензіатом, протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів після ухвалення рішення про повернення.6. Вирішення суперечок

6.1. Всі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути між сторонами по питанням, які не знайшли свого дозволу в тексті цього договору, будуть дозволятися шляхом переговорів на основі чинного законодавства та звичаїв ділового обороту.


7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Угода вважається завершеною при виконанні наступних умов:

  • Сторони не підписують додатковий договір про надання Ліцензіару Ліцензіату невиключного права при купівлі Ліцензіатом зображення на сайті www.alexandradikaia.com. Цей договір є достатньою підставою для надання вищезазначеного права.

  • Ліцензіат відмовляється від претензій до Ліцензіара у зв'язку з цим пунктом справжнього Договору.

  • При вчиненні оплати (згідно з пунктом 4.2 цього Договору) Ліцензіат підтверджує свою згоду та прийняття умов прописаних у справжньому Договорі, а також Публічній Оферті розміщеної на сайті www.alexandradikaia.com шляхом заповнення відповідних чекбоксів.

  • З моменту оплати (згідно з пунктом 4.3 справжнього Договору) Ліцензіат отримує на вказану ним при покупці адресу електронної пошти посилання в Особистий кабінет на сайті www.alexandradikaia.com, де розміщено посилання на Google Drive для скачування придбаного Ліцензіатом Зображення.

7.2. У разі виникнення додаткових питань, пов'язаних з придбанням, використанням, завантаженням Зображень, придбання інших Зображень, отримання доступу на завантаження Зображень та будь-яких інших питань, Ліцензіат може звернутися до Ліцензіара шляхом надсилання листа на електронну адресу support@alexandradikaia.com